14. apríla 2014

Novinky z Financnej spravy a MF SR


Vramci mojej snahy zorientovat sa v nasej legislative a zistit, ako sa ma PO ci FO narabajuca s virtualnou menou spravat v nasom pravnom systeme, som kontaktoval Financnu spravu aj Ministerstvo financii SR s rovnakym listom, ktory kladie niekolko otazok mierenych na vyklad vybranych zakonov tykajucich sa mojej podnikatelskej cinnosti, t.j. prevadzkovanie bitcoinoveho automatu. Od tychto institucii som zatial dostal tieto ciastkove odpovede, ktore tymto s vami zdielam:

Financna sprava 24.2.2014 (Iveta Petrovičová, odbor služieb pre verejnosť, Finančné riaditeľstvo SR):
Stanovisko z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov.
FR SR nemôže zasahovať podnikateľským subjektom do toho, v akej mene budú vznikať účtovné prípady a v akej platnej mene budú vyrovnávať svoje pohľadávky v obchodných vzťahoch. Účtovné jednotky pri vedení účtovníctva sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Faktúry alebo aj iné účtovné doklady vystavené vo virtuálnej mene nie je možné v účtovníctve účtovnej jednotky zaúčtovať v súlade s platnými ustanoveniami zákona o účtovníctve a to najmä z dôvodu, že neexistuje oficiálny kurz virtuálnej meny k mene euro. Podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok, záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene; táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, rezervách a technických rezervách, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.
Podľa § 24 zákona o účtovníctve, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
Vzhľadom na uvedené, používanie neoficiálnej virtuálnej meny by bolo v rozpore so zákonom o účtovníctve. Keďže pri zisťovaní základu dane právnickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia, nie je možné poskytnúť stanovisko z pohľadu zákona o dani z príjmov, keďže základným predpokladom pri posudzovaní jednotlivých otázok je, že sa dodržiavajú zákony Slovenskej republiky.


Ministerstvo financii SR 18.3.2014 (prepis z listu):
Nadvazne na Vas dopyt vo veci virtualnej meny Bitcoin oznamujeme:
Virtualne meny vratane Bitcoin nie su narodnymi menami a nespadaju pod narodne regulacie, tzn. Slovensky pravny poriadok, resp. pravny poriadok EU neupravuje a nevymedzuje cinnosti suvisiace s virtualnymi menami. Takato cinnost nie je tiez regulovana a dohliadana Narodnou bankou Slovenska a ani Europskou centralnou bankou.
Virtualne meny nemaju fyzicku protihodnotu vo forme zakonneho platidla a ucast v takejto scheme virtualnej meny, tzn. vymeny alebo nakupy virtualnej meny predstavuju vlastne riziko investorov a ich peniaze nie su nicim chranene. Rovnako na vyplatu pripadnych nahrad za straty sposobene tymito vymenami alebo nakupmi, nie je ziaden zakonny narok.
Podla pravidiel platnych v eurozone, okrem vydavania eurobankoviek a eurominci Narodnou bankou Slovenska, ziadna pravnicka osoba ani ziadna fyzicka osoba v Slovenskej republike nesmie vydavat ziadne ine bankovky ani ziadne mince, pricom neopravnena vyroba penazi a ich uvadzanie do penazneho obehu je trestne.
Pre uplnost uvadzame, ze podla § 5 ods. 3 zakona c. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej cinnosti a o ochrane pred financovanim terorizmu a o zmene a doplneni niektorych zakonov povinnou osobou na ucely tohto zakona je tiez podnikatel, ak vykona obchod v hotovosti v hodnote najmenej 15000 EUR bez ohladu na to, ci je obchod vykonany jednotlivo alebo ako viacere na seba nadvazujuce obchody, ktore su alebo mozu byt prepojene.
S prihliadnutim na vyssie uvedene, v sucasnej dobe nie je mozne relevantne odpovedat na Vami polozene otazky suvisiace s predmetnymi danovymi, resp. inymi zakonmi.


Financna sprava 21.3.2014 (Renáta Ludíková):
Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu má podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu a za uvedené činnosti prijíma tržby.
Citovaný zákon vymedzuje nielen služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať pokladnicu, ale vymedzuje aj pojem „tovar“.
Podľa § 2 písm. j) zákon č. 289/2008 Z. z. službou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“) uvedená v prílohe č. 1 cit. zákona.
Tovarom, sa pre účely zákona č. 289/2008 Z. z. považuje akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.
Virtuálna mena „bitcoin“ je mena, s ktorou sa nakladá vo forme tzv. elektronických „bitcoin“ mincí, nemá fyzickú, ale iba virtuálnu (digitálnu) podobu, jedna základná jednotka meny nesie označenie BTC, slúži na nákup tovaru a služieb (plní teda úlohu peňazí).
„Bitcoin“ je zároveň decentralizovaná sieť, prostredníctvom ktorej je možné vykonať peňažné prevody kedykoľvek a kdekoľvek na svete za nízke poplatky prostredníctvom internetu.
Peniaze sa dajú na „bitcoiny“ zmeniť v špeciálnych zmenárňach – v automatoch; sú stanovené kurzy voči iným menám (napr. k 19.4.2013 - 1 „bitcoin“ - 96,50 dolára, 63,03 libry, 73,98 eura).
Vzhľadom na to, že v prípade „predaja“ virtuálnej meny „bitcoin“ prostredníctvom predajných automatov nie je splnená podmienka predaja tovaru a súčasne nejde ani o poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z., preto z uvedeného dôvodu nevzniká povinnosť používať pokladnicu
Podľa § 44 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o miestnych daniach“) predmetom dane za predajné automaty sú iba tie prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Pretože vyššie uvedené automaty nie sú zriadené za účelom predaja tovaru,preto automaty zamieňajúce peniaze za virtuálnu menu „bitcoin“ nie sú ani predmetom dane za predajné automaty podľa § 44 zákona o miestnych.


Financna sprava 14.4.2014 (Anna Martincová):
K zákonu o DPH uvádzame nasledovné: Predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru alebo služby. Čo sa rozumie pod pojmom dodanie tovaru pre účely DPH je uvedené v ustanovení § 8 zákona. Dodaním služby je podľa § 9 zákona o DPH každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8.
„Bitcoin“ je virtuálna mena a virtuálne meny nespadajú pod národné meny a ani pod národné regulácie (Slovenský právny poriadok a právny poriadok EÚ). Slovenský právny poriadok a právny poriadok EÚ neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami, čo znamená, že takáto činnosť nie je regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou.
Podľa § 39 ods. 1 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane iba činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto činností.
Z uvedeného vyplýva, že „Bitcoin“ ako virtuálna mena je mimo pôsobnosti zákona o DPH ako aj iných platných a účinných zákonov SR.


Financna sprava 14.4.2014 (Iveta Petrovičová, odbor podpory a služieb pre verejnosť, FR SR Banská Bystrica):
Slovenský právny poriadok a právny poriadok EÚ neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnymi menami, čo znamená, že takáto činnosť nie je regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska a ani Európskou centrálnou bankou.
Vzhľadom k tomu, že v právnom prostredí Slovenskej republiky nie je dostatočne známa úprava virtuálnej meny, nie je možné relevantne odpovedať ani na otázky z pohľadu účtovníctva. 


Prispevok je publikovany na portali coinunity.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára